Beskyttet natur - vær opmærksom på at der kommer nye regler fra 2022

Publiceret den 18. november 2020

Er der beskyttet natur på din ejendom og hvad betyder det for mig? Vær opmærksom på at der kommer nye regler fra 2022 vedrørende naturarealer, som er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Det kan have stor betydning for dig.

Fra 1. juli 2022 må man ikke længere bruge sprøjtemidler, gødske, omlægge eller jordbehandle beskyttede naturarealer.

Forbuddet mod at ændre tilstanden er også omfattet af Krydsoverensstemmelse, fordi den beskyttede natur kan have betydning for fuglelivet, og fordi KO-kravene bidrager til at opfylde EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv.

Naturarealer som er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 og hvor der ifølge loven ikke må foretages ændringer i tilstanden af:

 

 • Søer
 • Moser
 • Ferske enge
 • Strandenge
 • Heder
 • Overdrev
 • Vandløb

 

De beskyttede naturtyper er registrerede og kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation. Men du skal være opmærksom på, at et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret som beskyttet. En § 3 beskyttelse er nemlig en vejledede registrering - et øjebliksbillede på en given tilstand, som man både kan vokse ind i og ud af. 

Der kan ligeledes være fejl i den vejledende registrering ligesom arealer kan være tegnet unøjagtigt ind, da de vejledende registreringer ofte er foretaget ud fra luftfotofortolkning.

Men hvad må jeg og hvad må jeg ikke på naturbeskyttede arealer?

 • Du må ikke aktivt ændre tilstanden. Hvis du hidtil har afgræsset eller slået arealet, må du gerne fortsætte, men du må f.eks. ikke begynde at tilskudsfodre eller fordoble græsningstrykket
 • Du må ikke jordbehandle, sprøjte, gødske, kalke eller jordforbedre
 • Du må ikke lade lysåbne landbrugsarealer gro til. Hvis arealet har status af landbrugsjord, skal det ryddes, så opvækst højst er 5 år gammelt
 • Du må gerne foretage sædvanlig vedligeholdelse af dræn og grøfter, men du må ikke ændre tilstanden af det omkringliggende areal ved at øge afvandingen. Vær dog opmærksom på at har du i mange år undladt at vedligeholde dræn eller grøfter, kan du have mistet retten til at gøre det
 • Du må ikke oprense dit vandhul, men spørger du kommunen inden, kan du ofte få en dispensation
 • Du må ikke grave en sø i en mose, uden at få en dispensation først

Det kan være svært at finde ud af alle disse regler

For dig er det vigtigt at vide, hvor du må pløje, gødske og sprøjte og hvor din jord er beskyttet natur og hvordan finder du så ud af det?

Du kan selv søge oplysninger på relevante hjemmesider og nederst på denne side finder du link til dette. Du kan også kontakte miljø- og naturrådgiver Louise H. Riemann for et eventuelt besøg på stedet eller skulle du måske allerede være kommet galt afsted, kan hun hjælpe dig i en dialog med kommunen.

På § 3-sager kan det være meget vigtigt at få tjekket arealets driftshistorie, da den sammenholdt med luftfoto, kan få afgørende betydning. Det kan din rådgiver også hjælpe dig med.

Hvor kan du søge oplysninger

Miljøportals Arealinformation

Her kan du tjekke kortet sammen med luftfoto, så du kan se, om dit areal er omfattet af den vejledende udpegning.

Landmand.dk

Her kan du finde dine indtegnede marker og slå et lag til, som kan vise dig dine §3-arealer.

Beskyttet Natur-app

Du kan installere Miljøstyrelsens app, som giver dig mulighed for at modtage en notifikation når du er nær et § 3-registreret naturområde eller et fredet fortidsminde. Appen kan findes i din iTunes App Store eller på Google Play ved at søge på "beskyttet natur" eller "Miljøstyrelsen" eller ved at følge disse links:

Download app'en til Android

Download app'en til Iphone

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Info-boks

Hvornår er naturarealer beskyttede?

Heder, moser, strandenge og strandsumpe, ferske enge og overdrev, der er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

Søer, der er 100 m2 eller derover.

Vandløb: De vandløb, der er beskyttede, er konkret udpegede og fremgår af Miljøportalen www.arealinfo.dk.

Moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2 er også beskyttede, hvis de ligger i forbindelse med en sø på 100 m2 eller derover.

Naturtyper, der er mindre end 2.500 m2, men støder op til eller indgår i sammenhæng med andre naturtyper, og hvor det samlede areal derved bliver over 2.500 m2, er også beskyttede.

Beskyttelsen gælder både i det åbne land og i skove. Vær opmærksom på, at i fredskov er søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og overdrev beskyttede uanset størrelse, og at alle vandløb er beskyttede.

Fakta-ark

Læs fakta-ark HER

Få vores nyheder direkte i din indbakke!