Mulige smitteveje og risici for spredning af Salmonella Dublin ved brug af biogasanlæg i malkekvægbesætninger

Publiceret 15. august 2022

Da Salmonella Dublin især spredes gennem gødning og gylle fra kvæg, har der igennem en årrække været stigende bekymring om, hvorvidt den øgede brug af biogasanlæg udgør en smittekilde i spredningen af Salmonella Dublin-bakterier mellem kvægbesætninger, da gødning og gylle transporteres mere rundt, når kvægbesætninger leverer til og modtager fra biogasanlæg.

Derfor er potentielle risici og smitteveje for kvægbesætninger, der leverer gylle eller gødning/dybstrøelse til biogasproduktion, blevet vurderet og undersøgt.

Resultatet peger på en række oplagte smitteveje og risici samt mulige smittespredningsområder både i og omkring kvægbedrifterne og på selve biogasanlæggene.

Læs hele rapporten her

Anbefalinger til leverandører (kvæggårde)

 1. gennemgå kørselsveje for alle typer transportvogne (inkl. egne traktorer) grundigt. Forsøg at opnå ensrettet kørselsvej så meget langs yderkanten af gårdarealet som muligt, så krydsende kørselsveje og andre smittemuligheder så vidt muligt undgås.
 2. Undgå at lastbiler og traktorer passerer i nærheden af risikoområder med dyr (herunder kalve) og foderopbevaring (minimum 10 meters afstand anbefales).
 3. Undgå at lastbiler og traktorer kører på eller krydser samme vej som fodervogn eller dyrs drivgange.
 4. Brug ikke traktorer og vogne, der kører gødning og/eller dybstrøelse til biogasanlæg, til at køre materialer, der kan medføre smittespredning på gården, for eksempel foder/foderblanding.
 5. Undgå at lastbiler og traktorer ikke passerer gennem mudrede veje eller grusveje (asfalter evt.).
 6. Sørg for, at der ikke er oversvømmede områder på gården, f.eks. ved at skabe passende afløb, dræning eller omdirigering. Lastbiler og traktorer skal ikke køre gennem evt. oversvømmede områder.
 7. Sørg for at traktorer med anhænger kører på flade stier, eller kører langsomt, hvis de skal igennem områder med hældning eller bump, så man undgår at spilde materiale i miljøet.
 8. Sørg for, at de udvendige overflader på transportvogne og traktorer er rengjort før hver indkørsel til leverandørgården (brug højtryksrens/børste med sæbe og desinfektionsmiddel). Det kan være en fordel, at biogasanlægget står for transporten af gyllen og har egne traktorer og trailere - og lader dem gennemgå samme rengøringsregler som gyllevognene.
 9. Sørg for at rengøre grundigt/skifte udstyr ved hjemkomst fra biogasanlægget, hvis der transporteres gødning, dybstrøelse eller andet til biogasanlægget med egne vogne og udstyr. Hav gerne en bestemt trailer til transport af gødning til biogasanlæg, og/eller sørg for at rengøre traktoren/traileren, inklusiv indersiden, mellem hvert forskellig brug på gården.
 10. Sørg for, at traileren til transport af dybstrøelse/gødning er lukket eller overdækket under transport. Hvis gødning eller dybstrøelse ikke er overdækket, så sørg for, at det ikke når op til kanterne af traileren, da det nemt spildes.
 11. Sørg for at fortank/gylleafhentningsstuds ligger i god afstand fra risikoområder såsom dyr og foder.
 12. Sørg for at opbevaringstanken til afgasset gylle ligger i god afstand fra risikoområder som foderplads, vaskeplads, kalveopstaldning m.m., og at det omkringliggende område holdes rent.
 13. Placer rengøringsområder uden for gårdens centrale arealer for ikke at forurene omgivelserne via stænk/afløbet væske, asfaltér vaskeplads, og vand skal kunne komme væk.
 14. Sørg for at bevidstheden om disse smitterisici sikres blandt alt relevant personale på gården. Det gælder også for førere af andre transportvogne, der kommer jævnligt på gårdens arealer

Anbefalinger til biogasanlæg

 1. Opret en velkomstprocedure med rundvisning på biogasanlægget, og besøg leverandørbesætningerne for at aftale kørselsveje og procedurer til at mindske smitterisici.
 2. Hold miljøet frit for gødning og gylle, herunder på jorden/asfalten på fabriksarealet.
 3. Gennemgå kørselsveje for gyllevogne og andre transportvogne på biogasanlægget grundigt. Forsøg at opnå ensrettet kørselsvej og rene/urene zoner, så krydsende kørselsveje og andre smittemuligheder, så vidt muligt undgås.
 4. Sørg for at indtransport og aflevering af gødning/dybstrøelse sker på en måde, der sikrer, at materialet ikke bliver spildt på kørselsarealer, for eksempel ved at skulle vippes ned i en afgrænset grav. Andre transportvogne må ikke køre igennem tabt gødning. Sæt skilte op om det, og tjek at procedurerne følges af leverandører og chauffører.
 5. Hav en eller flere gode, tilgængelige vaskestationer med klar information (skriftligt og mundtligt) til chauffører og leverandører af gyllevogne og andre former for transportvogne, der kommer med materialer til biogasanlægget. Sørg for god skiltning.
 6. Kræv, at alle transportvogne vaskes udvendigt med højtryksrens, sæbe og desinfektionsmiddel mellem hver leverandørgård.
 7. Overvej, om alle transportvogne kunne vaskes indvendigt og udvendigt med højtryksrens, sæbe og desinfektionsmiddel efter sidste tur.
 8. Hold en liste over alle leverandører og vurder risikoen (eller få hjælp hertil) for, at Salmonella Dublin kan spredes via netværket af leverandører og selve biogasanlægsområdet. Udfør derefter tiltag for at mindske risikoen for at det sker, for eksempel ved at afhente gylle og gødning til sidst på dagen før en grundig vask af lastbilerne.

Læs mere HER

 

Få vores nyheder direkte i din indbakke!