Jordprøver

Optimal gødskning og kalkning kræver aktuelle næringsstoftal. Hvis jordprøveanalyserne fra dine marker er ældre end fire år, er det tid til at få taget nye jordprøver. Når der er høstet på markerne, er det nemt at udtage jordprøver, og så er resultaterne klar til den kommende sæson.

Kalkspredning

Men hvorfor er det nødvendigt at tage jordprøver?

  • Spar kalk – ved kun at kalke, hvor der er behov
  • Begræns manganmangel ved at undgå overkalkning
  • Kuperet/uens terræn giver varieret bonitet med forskelligt kalkbehov til følge
  • Sammenlægning af marker med forskellig dyrkningshistorie giver forskelligt kalkbehov
  • Har nyerhvervet jord brug for kalk?
  • Kend din jordbund og optimér på de øvrige næringsstoffer. Passende reaktionstal giver øget tilgængelighed af næringsstoffer og større udbyttepotentiale
  • Vælg afgrøder og sorter, der passer til markens jordbundsforhold

Ubalance mellem til- og bortførsel af næringsstoffer bliver sværere og dyrere at rette op på jo længere tid, der går. Jordprøver giver værdifulde informationer om jordens indhold af fosfor, kalium og magnesium. Samtidig er unødvendigt indkøb af to eller tre ton kalk pr. ha er stadig væsentligt dyrere end at få taget jordprøver.

På ejendomme med sandjord kan ses stor kaliummangel, hvis der er en stor kløvergræsandel i sædskiftet. Lerjord skal kalkes for at sikre en god jordstruktur, der gør jorden porøs og let at bearbejde. Hvis der er en god jordstruktur, så giver det planterne bedre mulighed for at få et stærkt og dybt rodnet, og derved øges tilgængeligheden af vand og næringsstoffer til planterne. På sandjord skal kalkning primært sikre en tilfredsstillende tilgængelighed af næringsstoffer til planterne.

Gødning

Optimer udbyttet – undersøg flere næringsstoffer
For høje reaktionsstal (Rt) øger risikoen for mangan- og bormangel samt giver en højere udvaskning af kvælstof. For lave Rt kan hindre optagelsen af vigtige næringsstoffer og øge optagelsen af stoffer, der er skadelige for planterne.

Jordens indhold af fosfor, kalium, magnesium og kobber er også vigtige at kende, når du skal lave gødningsplan. Er tallene høje kan der spares på gødningen. Er de til gengæld lave, skal der gødskes for at undgå potentielt tab i udbytte. Resultaterne gives i form af Rt, Pt, Kt og Mgt ved en standardanalyse.

Det er særlig aktuelt at udtage jordprøver, hvor marker har skiftet ejer, er blevet lagt sammen, eller hvor tidligere brakmarker er taget med i omdrift igen. Måske afslører områder med dårlig vækst eller tegn på mangelsygdomme, at der er behov for at tjekke jordbundstallene.

Hvordan tages jordprøverne
Normalt udtages en prøve pr. tre til fire ha. Prøven udtages ved at tage ca. 20 stik med et jordspyd, fordelt repræsentativt hen over arealet. Jorden blandes grundigt sammen, og en prøve heraf udtages og indsendes til analyse.

Udtages jordprøverne med GPS-udstyr, så tages der to jordprøver pr. ha. Herved opnås mere præcise resultater, som giver et mere nuanceret billede af jordbundsforholdene i den enkelte mark. GPS-jordprøver giver mulighed for at tildele lige netop den mængde kalk, der er behov for i hvert område af marken også kaldet gradueret kalktildeling. Dette er en lidt dyrere løsning, men prisen for at få taget GPS-jordprøver kan forhåbentlig tjenes ind igen ved optimal kalkning og gødskning og et højere udbytte i marken af bedre kvalitet.

Thomas Krogh Rossen

Thomas Krogh Rossen
Juniorplanteavlsrådgiver, Klima- og bæredygtighedsrådgiver

Dir. tlf.: 73642929
Mob.: 21326258
E-mail: tkr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!