Aktuelle tilskudsordninger

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Tilskud til modernisering af kvægstalde

Forventet ansøgningsfrist: 4. september - 30. oktober

Hvis du har planer om at bygge en ny kvægstald eller tilbygning til en eksisterende stald, gives der ved et tilsagn 20 procent i tilskud til modernisering. Kravet er, at du installerer et eller flere tiltag, der reducerer ammoniak fra stalden.

Ordningen finansieres udelukkende med EU-midler og med en pulje på i alt 85 mio. kr. I henhold til bekendtgørelsen kan der gives tilskud inden for følgende tre indsatsområder:

  1. Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter (21 mio. kr. hvoraf 5 mio. kr. er øremærket økologer)
  2. Etablering af stald til malkekvæg (35 mio. kr. hvoraf 8 mio. kr. er øremærket økologer)
  3. Etablering af stald til slagtekalve og / eller småkalve. (29 mio. kr. hvoraf 7 mio. kr. er øremærket økologer)

Der ydes tilsagn om tilskud til etablering af kvægstalde herunder byggeri af selvstændig ny stald eller tilbygning til eksisterende stald. Du kan ikke få tilskud til renoveringsprojekter. Der er mulighed for at tilvælge en række valgfrie investeringer, men en del af elementerne i ordningen er obligatoriske og der er en række specifikationer, man skal opfylde.

Læs mere HER

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000

Forventet ansøgningsfrist: 2. august - 2. februar 2021

Du kan søge tilskud til projekter i særligt udpegede Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning på arealer, som på nuværende tidspunkt ikke kan afgræsses.

Du kan få tilskud, der dækker op til 100 procent af dine udgifter, som er direkte relateret til projektet.

Som privat ansøger kan du få tilskud til den standardomkostning, der er udregnet for udgifter relateret til projekter om forberedelse til afgræsning.

Du kan søge tilskud til de nødvendige udgifter, du har i forbindelse med at:

  • Gennemføre rydning af tilgroede arealer for træer og buske
  • Forberede et areal til afgræsning

Du kan få tilskud til etablering af:

  • Hegn
  • Drikkevandsforsyning
  • Fangfolde
  • Elforsyning

Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig og lysåben natur. Med denne tilskudsordning kan de arealer, som er tilgroede eller mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, klargøres til afgræsning. Du har også mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift.

Læs mere HER

Plant for vildtet

Ansøgningsfrist er den 31. oktober

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. På denne ordning, som administreres af naturstyrelsen, kan du opnå et tilskud på 75 procent af planteprisen til 39 forskellige træ- og buskearter.

Naturstyrelsen sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den rigtige genetisk oprindelse. Der foretrækkes planter af fortrinsvis hjemmehørende arter for at sikre stabile, klimatilpassede plantninger, som på sigt kan forynge sig selv.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke gives tilskud til sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovpligtige arealer. Plantningerne skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven eller andre bestemmelser i lovgivningen.

Læs mere HER

Vådområder og vandhuller - Jagttegnsmidler

Forventet ansøgningsfrist er den 31. januar 2021

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller.

Ønsker du at etablere en vandhul på minimum 600 m2 vandspejl, kan du opnå et tilskud på 15.000 kr. pr. projekt, hvis dit projekt godkendes.

Det må ikke være naturbeskyttet (§3) i forvejen. Man skal søge en landzonetilladelse ved kommunen, og klagefristen skal være udløbet, inden man sender ansøgningen om jagttegnsmidler ind til Naturstyrelsen, der har frist 31. januar.

Du skal derfor tænke fremad, så du kan få projektet beskrevet og få landzonetilladelsen på plads, i god tid til at søge tilskuddet hjem.

Læs mere HER

Der tages forbehold for diverse ændringer.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Miljø- og Naturrådgiver Louise H. Riemann.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!