Aktuelle og kommende tilskudsordninger

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Information

Oplysningerne på denne side er udelukkende orienterende. LHN påtager sig intet ansvar for kalenderens fuldstændighed eller rigtigheden af de oplysninger, der indgår i den.

Tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller – Jagttegnsmidler

Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere om tilskud til etablering af mindre vådområder og vandhuller

Plant for vildtet

Ansøgningsfrister: Den 30. april for efterårsplantning og den 31. oktober for forårsplantning.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen.

Læs mere om plant for vildtet

Miljøteknologi 2022

Ansøgningsperiode forventes at være den 18. oktober 2022 til 10. januar 2023.

Pulje er på hele 244 mio. kr. Runden åbner i slutningen af august og løber frem til oktober 2022.

Miljø- og klimateknologi, tidligere blot kaldet miljøteknologi, henvender sig i 2022 til følgende disse seks sektorer: svin, kvæg, æg/fjerkræ, planteavl, kartoffelavl og gartnerier. Ordningen giver mulighed for at søge om tilskud til en række enkeltstående teknologier, som har en dokumenteret effekt.

Hvem kan få tilskud?

Landbrugere og gartnerier kan søge om tilskud til investeringer i nye miljø- og klimateknologier med henblik på at reducere miljøpåvirkningen fra bedriften. 

Ordningen henvender sig i 2022 til disse sektorer: 
•    svin
•    kvæg
•    æg/fjerkræ
•    planteavl
•    gartnerier

Læs mere HER

Tilskud til privat skovrejsning

Ansøgningsperiode 1. juli 2022 til 30. september 2022 og tilskuddet gives til etablering af ny skov, som omfatter mindst 2,00 ha tilplantede arealer. 

Ny skov skal pålægges fredskovspligt efter skovloven

Du kan få tilskud til at etablere løvtræ- eller nåletræbevoksninger og skovbryn med hjemmehørende træarter. Der gives også tilskud til etablering af hegn i kulturfasen. Naturlig tilgroning kan indgå i begrænset omfang, og her kan der også gives tilskud til hegn.

Der er mulighed for at søge om tilskud til privat skovrejsning i hele landet og projekter, som bidrager til kvælstofindsatsen, bliver prioriteret højest.

Hvad kan du få tilskud til?

  • Anlæg af skov uden anvendelse af pesticider og biocidholdige produkter
  • Indkøb og opsætning af hegn til at beskytte skovrejsningen mod vildt
  • Forhøjet tilskud til anlæg og pleje uden brug af dybdegående jordbearbejdning

Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på baggrund af standardsatser.

Tilskudssatser og vejledning

Tilskud til minivådområder 2022

Ansøgningsperiode 25. maj 2022 til 30. september 2022. Du kan som privat ansøger med et CVR-nr. eller CPR-nr. søge om tilsagn om tilskud til et minivådområdeprojekt.

For at søge om tilskud til et minivådområdeprojekt, skal du desuden være ejer eller forpagter af et areal, der er udpeget som 'egnet' eller 'potentielt egnet' til etablering af minivådområder.

Der er standardomkostninger på minivådområdeprojekter. Det betyder, at offentlige ansøgere, der skal overholde reglerne i udbudsloven, ikke kan søge om tilskud til et minivådområde.

Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af et minivådområde. Projekterne finansieres af EU (100 procent) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Læs mere om ordningen HER

Få vores nyheder direkte i din indbakke!