Ny tilskudsordning giver tilskud til at udtage landbrugsarealer til gavn for miljø, natur og klima

Hvis du går med tanker om at udtage landbrugsarealer fra driften, så natur og miljø kan få bedre plads, kan du til efteråret søge tilskud fra ordningen permanent ekstensivering. Her kan du søge en engangsudbetaling for at udtage dine landbrugsarealer. Det udtagne areal må ikke omlægges, gødskes eller sprøjtes.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen

Publiceret 10. april 2024

Du kan til efteråret søge ordningen permanent ekstensivering til arealer, som du gerne vil udtage fra driften. Det kan f.eks. være marker, der ligger langt fra gården, eller som tit bliver oversvømmet eller af andre årsager er vanskelige at dyrke. Det kan også være arealer, som du ønsker at bruge til naturformål. Samlet set vil udtagningen af landbrugsarealerne være en gevinst for natur, miljø og klima.

Bemærk, at ordningen afventer EU-Kommissionens endelige godkendelse.

Du kan læse departementets pressemeddelelse om ordningen her:

Ny ordning skal sikre udtagning af landbrugsjord og hjemtagning af midler fra EU (fvm.dk)

Når du søger ordningen permanent ekstensivering, indgår du i et treårigt tilsagn, og du får hele tilskuddet udbetalt på én gang. Det udtagne areal bliver pålagt en servitut om, at arealet i fremtiden ikke må omlægges, gødskes eller sprøjtes. 

Tilskuddet ventes at være 82.500 kr./ha for omdriftsarealer og 35.500 kr./ha for permanente græsarealer. 

Arealets status ventes fastlagt ud fra den dyrkningsmæssige anvendelse i en tidligere periode. 

Til hvilke arealer kan jeg søge tilskud til permanent ekstensivering af landbrugsarealer?

Du kan søge ordningen permanent ekstensivering til alle landbrugsarealer. Det er ikke en betingelse, at arealet indgår i et vand- og klimaprojekt eller lignende. Du kan ikke søge til arealer, der allerede er naturarealer, § 3-arealer eller arealer, der har fredninger eller restriktioner tilsvarende § 3.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for arealet?

De vigtigste betingelser er, at 

  • du er ejer af arealet
  • arealet er et landbrugsareal
  • du overholder bestemmelserne i den servitut, som bliver tinglyst på arealet, herunder forbud mod brug af gødning og pesticider, ligesom arealet heller ikke må omlægges. Det vil sige, at arealet ikke må jordbehandles, tilsås mm. 
  • du skal hvert år i den treårige tilsagnsperiode bekræfte, at du som ejer fortsat er tilsagnshaver, og du opfylder tilsagnets betingelser
  • efter den treårige tilsagnsperiode skal du ikke indberette yderligere, men du skal fortsat overholde bestemmelserne i den tinglyste servitut. 

Hvordan søger jeg permanent ekstensivering af landbrugsarealer?

Landbrugsstyrelsen er ved at afklare, hvordan ordningen skal sættes op og de forventer, at du kan søge tilsagn og udbetaling på et særligt skema i Tast selv i løbet af efteråret 2024, og du vil få udbetalt hele tilskuddet ultimo 2025. 

Det er ikke afklaret, hvorvidt der kommer flere ansøgningsrunder under denne ordning. 

I den kommende tid kan du læse om den nye ordning permanent ekstensivering på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor der også ligger et faktaark om ordningen:

Permanent ekstensivering - her kan du læse mere (lbst.dk)

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!