Hvem skal varetage dine forhold hvis du bliver alvorlig syg?

Den nye fremtidsfuldmagtsordning, som trådte i kraft 1. september 2017, skaber en samlet retlig ramme og formaliseret proces for brugen af fremtidsfuldmagter.

Ordningen har et bredt sigte. Uanset at du ikke aktuelt lider af en demenssygdom, men ønsker at sikre dig i tilfælde af senere sygdom eller f.eks. en ulykke, som medfører, at du midlertidigt eller varigt ikke kan varetage dine forhold, kan du benytte ordningen. Det er frivilligt, om du vil benytte dig af ordningen.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Når du som fuldmagtsgiver opretter en frem-tidsfuldmagt, udpeger du en eller flere frem-tidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige). De skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Hvad er virkningen af en fremtidsfuldmagt?

Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, er din(e) fremtidsfuldmægtig(e) legitimeret til at repræsentere dig som fuldmagtsgiver på de områder, som fuldmagten omfatter. Ordnin-gen giver tredjeparter tryghed for, at fuld-magtsforholdet er i orden, så din fremtids-fuldmægtig reelt kan handle på dine vegne og bl.a. indgå aftaler med tredjeparter.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

Hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte af-hænger af, hvad du som fuldmagtsgiver bestemmer i fuldmagten. Ordningen bygger på princippet om aftalefrihed, og din frem-tidsfuldmagt kan derfor skræddersys, så den passer til lige netop dine forhold og ønsker. Fuldmagten kan være begrænset til et enkelt forhold, afgrænset til en del af dine forhold eller omfatte alle dine økonomiske og/eller personlige forhold generelt, så din(e) fremtidsfuldmægtig(e) får vide rammer til at handle.

Økonomiske forhold omfatter f.eks. adgan-gen til at indgå betalingsaftaler med banker. Personlige forhold omfatter f.eks. adgangen til at søge om offentlig hjælp.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin.

  1. Først skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuld-magtsregisteret.
  2. Dernæst skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som påteg-ner fuldmagten digitalt.

Hvornår sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har frem-tidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuld-magten er inaktiv og ”hviler” i Fremtidsfuld-magtsregisteret. Det er kun dig som fuld-magtsgiver, Statsforvaltningen og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten. Det er først, når Statsforvaltningen henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får virkning og kan bruges af din(e) fremtidsfuldmægtig(e).

Ikraftsættelsen sker ved, at du som fuld-magtsgiver eller din(e) fremtidsfuldmæg-tig(e) indgiver en anmodning herom til Stats-forvaltningen. Fuldmagten kan sættes i kraft, når du som fuldmagtsgiver som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage dine forhold indenfor de områder, som er omfattet af fuldmagten. Det er Statsforvaltningen, der foretager denne vurdering.

Kan fremtidsfuldmagten ændres eller tilbagekaldes?

Det kan være hensigtsmæssigt, at du som fuldmagtsgiver løbende overvejer, om frem-tidsfuldmagten skal tilpasses. Det gælder særligt, hvis der sker ændringer i din livssi-tuation, eller hvis der sker ændringer i dit forhold til fremtidsfuldmægtigen(e).

Hvorvidt og i så fald hvordan en fremtids-fuldmagt kan ændres eller tilbagekaldes, afhænger af om fuldmagten er blevet sat i kraft af Statsforvaltningen eller ej.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt ophører, hvis du som fuldmagtsgiver afgør ved døden, eller som udgangspunkt hvis du kommer under vær-gemål.

Fremtidsfuldmagten kan også ophøre som følge af forhold hos din(e) fremtidsfuldmægtig(e), f.eks. hvis fremtidsfuldmægtigen(e) frasiger sig hvervet, kommer under værgemål, eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat i kraft.

Artiklen er skrevet af Rikke Høgsaa Roding, SEGES.

LHN kan hjælpe dig

Hvis du vil have flere informationer om fremtidsfuldmagten, kan du kontakte LHN's jurist Kristian Nørr Olsen på tlf. 7364 2927, e-mail kno@lhn.dk

Fremtidsfuldmagten er også en af de ting, LHN drøfter med dig som landmand, hvis du vælger at få lavet en beredskabsplan. Læs mere om "Gården beredskabsplan her 

Kontakt driftsøkonomi- og strategirådgiver Frank Andersen for yderligere information om LHN's beredskabsplan.

Bliv ringet op

Få en uforpligtende snak med en af vores rådgivere.


E-mail:

Bliv ringet op

Få en uforpligtende snak med en af vores rådgivere.


E-mail:

LHN kan hjælpe dig

Hvis du vil have flere informationer om fremtidsfuldmagten, kan du kontakte LHN's jurist Kristian Nørr Olsen på tlf. 7364 2927, e-mail kno@lhn.dk

Fremtidsfuldmagten er også en af de ting, LHN drøfter med dig som landmand, hvis du vælger at få lavet en beredskabsplan. Læs mere om "Gården beredskabsplan her 

Kontakt driftsøkonomi- og strategirådgiver Frank Andersen for yderligere information om LHN's beredskabsplan.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!