Se ændret indsatsbehov og ny tilskudssats for målrettet kvælstofregulering i 2024

I 2024 vil indsatsbehovet i målrettet kvælstofregulering være tilpasset Danmarks nye vandområdeplaner. Fordelingen i kystvandoplandene vil ændre sig fra tidligere år, og tilskuddet bliver hævet. Se et kort over de områder, hvor der er behov for at etablere målrettede efterafgrøder i 2024.

Nyhed fra lbst.dk - Landbrugsstyrelsen

Publiceret 14. september 2023

I 2024 skal den målrettede kvælstofregulering sikre en kvælstofindsats på 3.500 tons N. Den samlede kvælstofreduktion, der skal hentes på landsplan, er dermed på samme niveau som de seneste år.

Miljøministeriet offentliggjorde i juni 2023 Vandområdeplanerne for 3. planperiode (2021-2027). Med de nye vandområdeplaner vil fordelingen af indsatsen blive ændret i 2024. Nogle områder vil opleve højere indsatsbehov end tidligere. Nogle områder, der har været vant til at skulle udlægge målrettede efterafgrøder, fx områder i Nordjylland, vil opleve, at indsatsbehovet forsvinder, mens andre områder, hvor der ikke tidligere har været et indsatsbehov, fx Bornholm og områder i Nordsjælland, vil være omfattet af et indsatsbehov. Samlet set skal der i 2024 leveres indsats svarende til ca. 365.000 hektar målrettede efterafgrøder. Der vil fortsat kunne anvendes et udvalg af virkemidler til at gennemføre indsatsen.  

Vandområdeplaner er grundlaget for den målrettede kvælstofindsats

  • Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.
  • Miljøministeriet har 15. juni 2023 offentliggjort de nye vandområdeplaner for tredje planperiode (2021-2027), hvor behovet for kvælstofreduktion i kystvandoplandene er fastsat.
  • Målrettet kvælstofregulering er en af Danmarks indsatsområder, der bidrager til at leve op til vandrammedirektivet, og indsatsbehovet er derfor baseret på vandområdeplanerne.
  • Miljøministeriet oplyser, at den nye fordeling af indsatsen er baseret på et opdateret vidensgrundlag, som i vidt omfang er udviklet i samarbejde med forskningsinstitutioner og rådgivere, samt inddragelse af data fra omfattende målinger i det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø, NOVANA. Det har været muligt i højere grad end tidligere at basere sig på viden om lokale forhold, herunder beskrive vandudvekslingen mellem de marine vandområder og farvande og tilgrænsende farvandsområder i andre lande. Samlet set tages der i den nye fordeling i højere grad højde for lokalspecifikke forhold end tidligere.

Læs mere om vandområdeplaner på Miljøministeriets hjemmeside

Vi hæver tilskudssatsen til 673 kroner

I forbindelse med overgangen til de nye vandområdeplaner hæver vi tilskudssatsen fra de hidtidige 500 kr. til 673 kr. per hektar efterafgrøder i 2024. Den nye sats tager bl.a. højde for det højere indsatsbehov, som nogle vil opleve med den nye indsatsfordeling. Satsen er baseret på en genberegning af kompensationsbehovet, som er foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Se kort over det vejledende indsatsbehov

Landbrugsstyrelsen har på baggrund af de nye vandområdeplaner udarbejdet et kort over de områder, hvor der er vil være et indsatsbehov i 2024, og hvor det dermed bliver muligt at søge tilskud til etablering af efterafgrøder og alternative virkemidler.

Vejledende indsatsbehov 2024 for målrettet kvælstofreguleringIndsatsbehovet er vist i procent af efterafgrødegrundarealet i de enkelte kystvandoplande, hvor der er behov for en kvælstofindsats for at reducere udledningen af kvælstof til vores kystvande.

I 2024 er den øvre grænse for det vejledende indsatsbehov 44,2 pct. af efterafgrødegrundarealet.

Indsatsbehovet er vejledende. Indsatsen er opgjort med den andel af efterafgrødearealet,  der skal etableres efterafgrøder eller alternativer på ved en gennemsnitlig, jævn placering. Det endelige areal med efterafgrøder eller alternativer, der skal til for at hente indsatsbehovet, afhænger af, hvor stor kvælstoftilbageholdelse (retention) der er på de marker, der søges tilskud på.

Du vil inden længe kunne se et kort over indsatsbehovet i MiljøGIS og Landbrugsstyrelsens Internet Markkort, hvor det vil være muligt at se indsatsbehovet for dine marker. Vi udsender en nyhed, når kortene er klar.

Se indsatskort i PDF-version her

Se tabel over indsatsbehov her

Du kan søge tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder

Du kan søge tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder og alternativer i ansøgningsrunden 2024. Du vil kunne søge tilskud på marker, der ligger inden for et område med et indsatsbehov.

Du skal søge om tilskud i fællesskemaet. Ansøgningsrunden åbner samtidig med åbningen af fællesskemaet i februar 2024. Tilskuddet bliver i 2024 givet som støtte under CAP 2023.

Når ansøgningsrunden er slut, opgør Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, om indsatsbehovet er nået, eller om der bør udstedes et krav om obligatoriske efterafgrøder eller alternativer. Du kan ikke få tilskud til obligatoriske efterafgrøder.

Du vil kunne læse mere om ordningen, når vi sender bekendtgørelsen om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. i høring og i den kommende vejledning.

Læs mere om ordningen målrettet kvælstofregulering 2023 her

Hans Henrik Post

Hans Henrik Post
Kundechef, Afdelingschef Planteavl, Økologi & Miljø

Dir. tlf.: 73642931
Mob.: 23847376
E-mail: hhp@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!